Một ngày mấy lượt trèo non,
Lấy gì làm đẹp, làm giòn hở anh?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)