Một năm được mấy mùa xuân,
Một ngày được mấy giờ Dần sớm mai.
Em đừng cậy sắc, khoe tài,
Khéo thay nồi thủng cũng tay thợ hàn.
Trời kia Khôn cũng thờ Càn,
Nước kia Tấn cũng hợp Tần mới xong.
Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,
Chăn loan, gối phượng, không chồng ra chi.
Thơ đào nghĩ chữ vu quy,
Hôn nhân lễ đạt, gặp thì đào yêu.
Trăm sông ríu rít thư cưu,
Thục nữ, quân tử hảo cầu dẹp duyên.
Tục rằng: tiên lại tìm tiên,
Phú lại tìm quý, bạn hiền tìm nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970