Một mình vừa chẻ, vừa đan,
Lỗi lầm thì chịu, phàn nàn cùng ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)