Một ly nhâm nhi tình bạn,
Hai ly uống cạn lòng sầu,
Ba ly mũi chảy tới râu,
Bốn ly ngồi đâu gục đó,
Năm ly cho chó ăn chè,
Sáu ly vợ đè cạo gió.