Một lo con nít trắng răng,
Hai lo kẻ thấp không bằng người cao.
Ba lo thầy bói té hào,
Bốn lo con đĩ không chào lái buôn.
Năm lo thợ đúc méo khuôn,
Sáu lo trên nguồn không có hươu mang.
Bảy lo bà goá chửa oan,
Tám lo trai làng không vợ chạy rông.
Chín lo trong ngục không gông,
Mười lo ngoài đồng không đất chôn ma.


Nguồn: Thành ngữ điển tích từ điển, Diên Hương, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992