Một lòng kết tóc xe tơ,
Một niềm chỉ đợi chỉ chờ một anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)