Một là em lấy chồng quan,
Hai là chồng lính, ba là chồng dân.
Nhưng em không chịu lấy thằng đần,
Về nhà cha mẹ chửi, ra đường chúng bạn khinh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)