Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung,
Biết làm sao đặng ở cùng với nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)