Một cành tre, năm bảy cành tre,
Đẹp duyên thì lấy chớ nghe họ hàng.


Khảo dị:
Một cành tre, năm bảy cành tre,
Lấy ai thì lấy chớ nghe họ hàng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)