Một bộ áo gấm,
Ba tấm nhiễu vuông,
Ngựa ô yên khấu bằng vàng,
Chân nạm bằng bạc,
Thiếp sắm cho chàng,
Kinh lại hồi kinh.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007