Một đời gánh nắng, gánh mưa,
Mòn vai đời mẹ, vẫn chưa yên lòng.