Một đời được mấy anh hùng?
Một nước được mấy đức ông trị vì?
Anh đừng cợt diễu em chi
Em đang chắp chỉ chọn ngày cài hoa
Tin lên thiên thượng Hằng Nga
Cậy ông Nguyệt Lão với bà Tơ Vương
Chăn loan, gối phượng sẵn sàng
Màn đào rủ dọc, trướng hồng trải ngang
Còn đang chọn đá thử vàng
Ngọc lành ai quảy ra đàng bán rao
Quan quan bốn tiếng thư cưu
Mong người quân tử hảo cầu kết duyên
Phấn son cho phỉ tấm nguyền
Anh hùng sánh với thuyền quyên mới tình
Phạt kha thơ ấy rành rành
Phỉ môi bất đắc xin anh liệu lường


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)