Một đời được mấy anh hùng,
Một nước được mấy đức ông trị vì.
Anh đừng cợt giễu em chi,
Em đang chắp chỉ chọn ngày cài hoa.
Tin lên thiên thượng Hằng Nga,
Cậy ông Nguyệt Lão với bà Tơ Vương.
Chăn loan, gối phượng sẵn sàng,
Màn đào rủ dọc, trướng hồng trải ngang.
Còn đang chọn đá thử vàng,
Ngọc lành ai quảy ra đàng bán rao.
Quan quan bốn tiếng thư cưu,
Mong người quân tử hảo cầu kết duyên.
Phấn son cho phỉ tấm nguyền,
Anh hùng sánh với thuyền quyên mới tình.
Phạt kha thơ ấy rành rành,
Phỉ môi bất đắc xin anh liệu lường.


Khảo dị:
Một đời được mấy anh hùng,
Một nước được mấy đức ông trị vì.
Anh đừng cợt ghẹo em chi,
Em đang chấp chí chọn ngày cải hoa.
Tin lên Thiên Thượng, Hằng Nga,
Cậy ông Nguyệt Lão với bà Tơ Vương.
Chăn loan, gối phượng sẵn sàng,
Màn đào rủ dọc, lầu hồng dãi ngang.
Còn đang chọn đá thử vàng,
Ngọc lành ai quảy ra đàng bán rao.
Quan quan bốn tiếng thư cưu,
Mong người quân tử hảo cầu kết duyên.
Phấn son cho phỉ tấm nguyền,
Anh hùng sánh với thuyền quyên mới tình.
Phạt kha thơ ấy rành rành,
Phỉ môi bất đắc xin anh liệu tường.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)