Mỗi năm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Người còn thì của cũng còn,
Để người ban bảo vuông tròn nhân duyên.


Khảo dị:
Đêm đêm ra thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Lâm râm khấn vái Phật, trời,
Xin cho cha mẹ sống đời nuôi con.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004