Mồng tám tháng tám không mưa,
Bỏ cả cầy bừa mà nhổ lúa đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)