Mồng năm, mười bốn, hăm ba,
Đi tu cũng rủi, lựa là đi buôn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970