Mồ côi cha đốn cây bần,
Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004