Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)