Trong ca quán phong tình ai đó tá,
Hỏi tình kia ai đã đúc nên.
Thương vì tình, lại hận vì duyên,
Tình duyên ấy bởi đâu mà dan díu.
Thiên ký sinh nhân tình tiện hữu,
Tình trường, tình đoản hựu tình chung.

Mối tơ tình vấn vít biết bao xong,
Nỡ để khách tài tình cùng thắc mắc.
Mượn bút tả tình thư một bức,
Mảnh gương tình vằng vặc để soi chung.
Nợ tình biết giả bao xong.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962