Mễ Trì thơm gạo tám xoan,
Dự hương, nếp cái hoa vàng, cốm ngon.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002