Mẹ già như quả đò ho,
Dẫu rằng héo hắt thơm tho đủ mùi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004