Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)