Mẹ già ở chốn lều tranh,
Sớm thăm tối viếng cho đành lòng em.
Lòng son dạ sắt càng thêm,
Lòng đà trăng gió ai tìm thấy ai.


Khảo dị:
Mẹ già ở tấm lều tranh,
Sớm thăm, tối viếng mới đành dạ con.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)