Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004