Mẹ anh năm lọc, bảy lừa,
Mua cam phải quýt, mua dưa phải bầu.
Mua kim mua phải lưỡi câu,
Mua mật phải dầu cực lắm anh ơi!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)