Mẹ ơi trái bí còn non,
Mẹ cầm dao cắt duyên con sao đành?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004