Mặt trời tang tảng rạng đông,
Chàng ơi, trở dậy ra đồng kẻo trưa!
Phận hèn bao quản nắng mưa,
Cày sâu, bừa kỹ, được mùa có phen.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)