Mặt trời đã xế về tây,
Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)