Mặt trời đã xế ngang đầu,
Em còn ở lại làm giàu cho cha.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004