Mặc cho ong bướm rộn ràng,
Em đây vẫn giữ lòng vàng với anh.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006