Chúng bay loài bọ gậy,
Ở nước chỉ hay quấy.
Xuống dưới đã ăn càn,
Lên trên lại làm bậy.
Sợ những kẻ nằm màn,
Khinh các người mặc váy.
Thế cũng gọi là “văn”,
Thật là một lũ xoáy.


Tương truyền đây là bài thơ của một nhà nho dùng sỉ vả bọn tham quan ô lại. Mắng muỗi thật đã đáng lời, lại vẽ rõ thái độ xu phụ người trên, lấn át kẻ dưới của quân tiểu nhân.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970