Mắm ngon chấm cá liệt,
Em có chồng rồi bảo thiệt anh hay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004