Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004