Mấy đời chỉ trắng bằng vôi,
Ai thương ai nhớ bằng đôi đứa mình.
Bạn ơi, thức ngủ làm thinh,
Dậy đây anh kể sự tình cho nghe.
Ai làm chén nọ xa ve,
Mùa thu đón đợi, mùa hè ngóng trông.
Tam tứ bề yến bắc nhạn đông,
Làm sao cho cá chậu xa chim lồng, hỡi ơi!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004