Mạ non mà cấy đất liền,
Thương em đứt ruột không tiền phải ngó lơ.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009