Mạ chiêm ba tháng không già,
Mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)