Mạ úa cây lúa chóng xanh,
Nạ dòng chóng đẻ, sao anh hững hờ?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009