Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ,
Tôi thương một người có mẹ, có cha.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)