Mưa dông nắng đất, cá cất len đồng.
Chị em người ta có chồng lả rả,
Mình không lấy chồng còn đợi ai chăng?
Tối trời đom đom chớp giăng,
Xa em một bữa mấy cái khăn ướt dầm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004