Mười mấy khoa còn gì, nhờ giời có phúc, có phận;
Năm mươi tuổi mới đỗ, mừng ông càng dẻo, càng dai.


Câu này tương truyền là của ông Bùi Hoàn (chưa rõ là ai) làm thay vợ để mừng chính khi mình đổ cử nhân. Câu này lại lưu lại được cho ta cái cảnh các cụ xưa thi hỏng hàng những mười mấy lần ba năm, dù đến năm mươi tuổi mới đỗ, mà cũng chưa lấy gì làm muộn.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931