Mười giờ cửa bể, cô nàng!
Cửa nào lắm cá anh quăng chài vào.
Mười hai cửa bể, nàng ơi!
Gửi thư thư mất, gửi lời lời bay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004