Mười giờ ông chánh về Tây,
Cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn.


Khảo dị:
Mười giờ ông chánh về Tây,
Cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn.
- Thông ngôn, ký lục bạc chục không thèm màng,
Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay
.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)