Măng chua nấu cá ngạnh nguồn,
Sự đời đắp đổi, khi buồn khi vui.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)