Xinh thay tiết thu thiên quang cảnh,
Khi lạc hà giãi bóng tà dương.
Một con thuyền cạy bát bên giang,
Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc.
Vừng ngọc thỏ in sông vằng vặc,
Giữa giang tâm bóng lộn mấy từng.
Trên một trăng, dưới một trăng,
Xui lòng kẻ hữu tình ngao ngán.
Thuỳ bả kim bôi phân lưỡng đoạn,
Bán trầm thuỷ để, bán thiên thai.

Vầng trăng ai sẻ làm hai,
Nửa in đáy nước, nửa cài trên không?
Nước mây thăm thẳm một dòng.


Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
3. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
4. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962