Mùa đông môi xám như chì,
Mùa hè da sạm khác gì hòn than.
Áo manh che trận gió hàn,
Đầu trần, nắng lửa, mưa chan dãi dầu.
Ối mẹ đâu, ối cha đâu,
Đi đâu mà bắt con hầu người ta.
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha,
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)