Mình về sao được mà về,
Mặt trăng còn đó, lời thề còn đây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)