Mình về mình bỏ ta đây,
Như con tơ rối gỡ ngày nào xong.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)