Mình rằng mình chỉ lấy ta,
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Còn một cái cối đâm bèo,
Để ta bán nốt, ta theo mình về.


Khảo dị:
Em rằng em chẳng lấy anh,
Để anh bán cửa bán nhà anh theo.
Còn một cái cối đâm bèo,
Anh đây bán nốt anh theo em về.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975