Mình nói với ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những đất cùng gio,
Ta đi gánh nước tắm cho con mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)