Mình hoà cha mẹ không hoà,
Cũng như nước lạnh bỏ trà sao ra.