Mình em như con cá trong thùng,
Ai khéo nơm thì được, ai vẫy vùng thì bương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004